Komplexní pokrytí
vymáhacího procesu

Společnost BSP Technology se dlouhodobě specializuje na správu a vymáhání pohledávek, a to zejména v rovině hromadného vymáhání velkého počtu individuálních klientských pohledávek pro státní, veřejnoprávní i soukromé instituce. Nabízíme komplexní pokrytí vymáhacího procesu, od automatizované distribuce upomínek za věřitele, přes inkasní řízení, soudní vymáhání pohledávky až po podání a dohled nad exekucí. Pohledávkovou agendu převezmeme v jakékoliv fázi a následně zabezpečíme správu Vašeho portfolia a vymáhání dluhů dle Vašich požadavků a to jak jednorázově, tak kontinuálně.

Informační systém pro
hromadnou správu pohledávek

Disponujeme unikátním technologickým řešením - vlastním informačním systémem pro hromadnou správu pohledávek, který dokáže díky automatizovaným procesům a napojením na desítky externích systémů, plně a účinně řídit životní cyklus jednotlivých případů.

Mimořádně efektivního
vymožení pohledávky

BSP Technology současně úzce spolupracuje s dlouhodobě prověřenými advokátními kancelářemi a exekutorskými úřady v rámci celé České republiky. Díky dlouholetým zkušenostem a celorepublikové síti spolupracovníků dosahujeme mimořádně efektivního vymožení pohledávky ve velmi krátkém čase.

Naši hlavní
klienti

Mezi naše hlavní klienty patří například velké organizace zajišťující veřejnoprávní služby pro milióny odběratelů, bankovní instituce poskytující podnikatelské a spotřebitelské úvěry, leasingové společnosti, nebankovní společnosti poskytující krátkodobé půjčky, alternativní dodavatelé energií, sekundární mobilní operátoři.

Naše služby

Jsme specialisté na správu a hromadné vymáhání velkého počtu individuálních pohledávek. Zajistíme komplexní upomínkové, inkasní i soudní řízení dle Vašich potřeb a požadavků. Disponujeme unikátním technologickým řešením - vlastním informačním systémem pro hromadnou správu pohledávek a současně spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými advokátními kancelářemi a exekutorskými úřady v rámci celé České republiky. Pohledávkovou agendu převezmeme v jakékoliv fázi a následně zabezpečíme správu Vašeho portfolia a vymáhání dluhů dle Vašich požadavků a to jak jednorázově, tak kontinuálně.

Analýza procesů, pohledávek, návrh řešení

Provedeme interní analýzu Vašeho portfolia pohledávek a současně technologických možností jeho správy a vymáhání. Navrhneme Vám nejvhodnější postup vymáhání jednotlivých případů tak, aby vymožení dluhu bylo co možná nejrychlejší a nejefektivnější.

V případě kontinuální nebo opakované spolupráce naši IT specialisté současně připraví nejjednodušší variantu řešení automatizované komunikace mezi oběma informačními systémy. Díky tomuto přenosovému modulu bude probíhat předávání jednotlivých případů, dokumentace, plateb dlužníků, jakožto i událostí na případech oboustranně automaticky.

BSP Technology provede individuální přizpůsobení systému pro správu pohledávek dle Vašich požadavků, resp. struktury Vašich pohledávek (skladba dluhu, úročení apod.), dostupných dokumentů (import faktur, upomínek apod.), procesních limitů a lhůt, požadovaných reportů apod.

Upomínkové řízení

Převezmeme za Vás kompletní agendu upomínkového řízení či její části. Díky unikátnímu řešení řízení cyklu pohledávkových případů dokážeme zasílat Vašim klientům v přesně daných lhůtách písemné, emailové i SMS upomínky připravené dle Vašich šablon; jakožto i generovat upomínkové faktury či předpisy. Naše vlastní call-centrum může současně obsluhovat veškerou příchozí komunikaci dlužníků (dle zadání).

Inkasní řízení, mimosoudní vymáhání pohledávky

Naší hlavní prioritou je mimosoudní vymožení pohledávky prostřednictvím přímé i nepřímé komunikace s dlužníky.

Zajistíme automatický import pohledávkových případů, včetně plateb a komponent dlužné částky, zabezpečeným modulem přenosu dat mezi Vaším a naším informačním systémem, případně z jednorázových iniciálních dat.

Automaticky provedeme verifikaci všech předaných pohledávek, lustraci dlužníků, vygenerujeme zpětný report specifických případů a ihned zahájíme vymáhání dle nastavených kritérií.

Dlužníci jsou upomínáni písemnými, emailovými a SMS výzvami dle odsouhlasených vzorů a v přesně stanovaných termínech. Naše vlastní call-centrum volitelně zajistí celodenní telefonické obvolávání dlužníků, včetně záznamu komunikace, možnosti návrhu splátkového kalendáře, osobní návštěvy dlužníka či předání případu právnímu oddělení. Centrum administrativní podpory okamžitě zpracovává veškerou příchozí komunikaci dlužníků, včetně identifikace nedoručených zásilek, dohledávání kontaktních adres, nekontaktních osob apod.

V závislosti na typu pohledávky, skladby dlužníků a lhůt (délky) inkasního řízení, dosahujeme dlouhodobě 40-85% vymahatelnosti z předaného portfolia klientských pohledávek.

Soudní vymáhání pohledávky (nalézací a exekuční řízení)

Zajistíme soudní vymáhání pohledávek vzniklých ze smluv, směnečných smluv nebo smluv uzavřených dálkově. Kromě klasického soudního řízení procesně zajišťujeme i podání a vedení pohledávkové agendy u rozhodčích soudů.

Pohledávky nevymožené v inkasním řízení či případy předané k soudnímu vymáhání okamžitě připravíme pro plně automatizované podání k místně příslušným soudům. Vždy provedeme automatickou lustraci jednotlivých dlužníků a případy vhodné k podání žaloby následně přidělíme advokátním kancelářím.

Žaloby jsou podány automaticky - systém vygeneruje a automaticky odešle na jednotlivé soudy Návrhy na vydání platebního rozkazu, včetně potřebných příloh. Souběžně je zpracována odpověď a vygenerován hromadný příkaz k úhradě soudních poplatků.

Spolupracující advokáti následně zabezpečí komplexní zastupování v soudním řízení, účast na soudním jednání, komunikaci se soudy apod. Systém správy pohledávek současně umožňuje vést elektronický spis případu a umožňuje automatickou komunikaci se soudy, advokáty a dlužníky prostřednictvím datových schránek, emailů, SMS zpráv a dálkově distribuované pošty.

Exekuční řízení

Zajistíme plně automatizované podání a předání případu jednotlivým spolupracujícím exekučním úřadům. Náš informační systém a informační systémy exekutorů jsou propojeny moduly se zabezpečeným přenosem dat a oboustranně si předávají informace i jednotlivé dokumenty.

Spolupracující exekutoři nepožadují zálohy na provedení výkonu exekuce a ve většině případů ani náhrady nákladů exekučního řízení v případě marné exekuce.

Pro další informace nás kontaktujte.

Software

Společnost BSP Technology vyvinula a stále rozvíjí vlastní informační systémem pro hromadnou správu pohledávek. Tento modulární systém je plně přizpůsobitelný zadání klienta z hlediska nastavení procesu, lhůt, šablon, složení pohledávky, importovaných dokumentů, reportů apod.

Systém je pomocí zabezpečeného přenosu v běžném webovém prohlížeči dostupný prakticky odkudkoliv a je na základě řízení přístupových práv využíván jak advokátními kancelářemi, tak i operátory call-centra, exekutory či provozními administrátory.

Systém správy pohledávek umožňuje komplexní vedení elektronického spisu jednotlivých případů, jakožto i hromadné operace nad definovanými skupinami případů. Díky systému přístupových práv, procesních stavů a upomínačů pak dokáže plně řídit životní cyklus pohledávky.

Hlavní výhody vlastního softwarového řešení
  • Modulární, plně customizovatelný systém
  • Bezpečnost, data ve vlastním prostředí, zálohy systému
  • Jednoduché uživatelské rozhraní, nezávislý přístup
  • Automatizace životního cyklu pohledávky a jednotlivých procesů
  • Hromadná správa pohledávek, hromadné operace
  • Komunikace a přenos informací z mnoha externích zdrojů (soudy, RŽP, insolvenční rejstřík, exekutoři, banky, IS klienta apod.)
  • Komplexní archivační systém
  • Propojení na podatelnu (datové schránky, emaily, skenovaní pošty).
informační systém