Vývoj a provoz informačních systémů a prostředků hromadného zpracování dat

Více o společnosti

O společnosti

Společnost BSP Technology s.r.o. se dlouhodobě specializuje na vývoj a provoz informačních systémů a prostředků hromadného zpracování dat,a to zejména ve dvou oblastech.
Telematika & logistika

Společnost BSP Technology má dlouholetou zkušenost s vývojem a provozováním vlastních informačních systémů v oblasti telematiky a logistiky, zahrnující zejména následující oblasti.
zpracování mapových zdrojů a geolokačních dat
vizuální grafické znázornění realizovaných či plánovaných tras jednotlivých vozidel
výpočty a optimalizace trasy různých kategorií vozidel (osobní a nákladní)
rekonstrukce pohybu vozidel na základě GPS značek nebo transakcí dopravních systémů
kalkulace mýtného či obdobných poplatků
analýza tzv. „objízdných tras“ na komunikacích ČR

BSP Technology je několik posledních let výhradním zpracovatelem incidentů v mýtném systému (mikrovlnný mýtný systém). Pomocí telematické analýzy "velkých dat" transakcí jsou aktivně vyhledávány přestupky jednotlivých dopravců, a následně po rekonstrukci skutečné trasy vozidel jsou zpětně dopočteny nepředepsané mýtné poplatky.

Správa pohledávek – pohledávkový servis

Společnost BSP Technology se na straně druhé věnuje správě a vymáhání pohledávek, a to zejména v rovině hromadného vymáhání velkého počtu individuálních klientských pohledávek pro státní, veřejnoprávní i soukromé instituce.

Zajišťujeme kompletní servis, tedy od kontinuálního vývoje vlastního informačního systému pro správu pohledávek či jednotlivých právních případů, přes inkasní řízení, soudní vymáhání pohledávky až po podání a dohled nad exekučním řízením. Agendu převezmeme v jakékoliv fázi, a následně zabezpečíme správu Vašeho portfolia dle Vašich požadavků, a to jak jednorázově, tak kontinuálně.
IS pro hromadnou správu pohledávek

Disponujeme unikátním technologickým řešením - vlastním informačním systémem pro hromadnou správu pohledávek, který dokáže díky automatizovaným procesům a napojením na desítky externích systémů, plně a účinně řídit životní cyklus jednotlivých případů. Tento IS lze plně uživatelsky přizpůsobit zadání klienta z hlediska, ať již z hlediska nastavení procesů, lhůt, šablon, struktury pohledávky, dokumentů či reportů. Systém je pomocí zabezpečeného přenosuv běžném webovém prohlížeči dostupný prakticky odkudkoliv, a je na základě řízení přístupových práv využíván jak advokátními kancelářemi, tak i operátory call-centra, exekutory či administrátory klientů.

Mimořádně efektivní vymožení pohledávky

BSP Technology úzce spolupracuje s dlouhodobě prověřenými advokátními kancelářemi a exekutorskými úřady v rámci celé ČR, a tak je v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi, možno dosáhnout mimořádně efektivního vymožení pohledávky ve velmi krátkém čase.

Naši klienti

Mezi naše hlavní klienty patří velké organizace zajišťující veřejnoprávní služby pro milióny odběratelů, bankovní instituce poskytující podnikatelské a spotřebitelské úvěry, leasingové společnosti, dodavatelé elektřiny a plynu apod.

Analýza procesů, pohledávek, návrh řešení

Provedeme analýzu Vašeho portfolia pohledávek, a navrhneme nejvhodnější postup vymáhání jednotlivých případů tak, aby vymožení dluhu bylo co možná nejrychlejší a nejefektivnější.


V případě kontinuální či opakované spolupráce naši specialisté připraví nejjednodušší variantu řešení automatizované komunikace mezi oběma informačními systémy, tedy individuální přizpůsobení IS dle Vašich požadavků, resp. struktury Vašich pohledávek (skladba dluhu, úročení apod.), dostupných dokumentů (import faktur, upomínek apod.), procesních limitů a lhůt, požadovaných reportů apod.

Upomínkové řízení

Převezmeme za Vás kompletní agendu upomínkového řízení či její části. Díky unikátnímu řešení řízení cyklu pohledávkových případů dokážeme zasílat Vašim klientům v přesně daných lhůtách písemné, emailové i SMS upomínky připravené dle Vašich šablon, jakožto i generovat upomínkové faktury či předpisy. Naše vlastní call-centrum může současně obsluhovat veškerou příchozí komunikaci dlužníků (dle zadání).

Inkasní řízení - mimosoudní vymáhání pohledávky

Naší hlavní prioritou je mimosoudní vymožení pohledávky prostřednictvím přímé i nepřímé komunikace s dlužníky. Systémově zajistíme automatický import případů, ať již jednorázově z iniciálních dat, anebo pomocí námi vytvořeného importního můstku pro konkrétního uživatele. Automaticky provedeme lustraci dlužníků a ihned zahájíme vymáhání dle nastavených kritérií.


Dlužníci mohou být upomínáni písemnými, emailovými a SMS výzvami dle odsouhlasených vzorů, a to v přesně stanovaných termínech. Naše vlastní call-centrum volitelně zajistí celodenní telefonické obvolávání dlužníků, včetně záznamu komunikace. Centrum administrativní podpory dále zpracovává veškerou příchozí a odchozí komunikaci ve spolupráci s právním oddělením.


V závislosti na typu pohledávky, skladby dlužníků a lhůt (délky) inkasního řízení, dosahujeme dlouhodobě 40-85% vymahatelnosti z předaného portfolia klientských pohledávek.

Soudní vymáhání pohledávky

Zajistíme soudní vymáhání pohledávek vzniklých ze smluv, směnečných smluv nebo smluv uzavřených dálkově.


Pohledávky okamžitě připravíme pro plně automatizované podání k místně příslušným soudům. Vždy provedeme automatickou lustraci jednotlivých dlužníků a případy vhodné k podání žaloby následně přidělíme advokátním kancelářím.


Žaloby jsou podány automaticky, nejčastěji ve formě Návrhu na vydání platebního rozkazu s relevantními přílohami. Souběžně je zpracována odpověď a vygenerován hromadný příkaz k úhradě soudních poplatků.


Spolupracující advokáti následně zabezpečují komplexní zastupování v soudním řízení, účast na soudním jednání, komunikaci se soudy apod. IS zajišťuje vedení elektronického spisu případu a komunikaci se soudy, advokáty a dlužníky prostřednictvím datových schránek, emailů, SMS zpráv a dálkově distribuované pošty.

Exekuční řízení

Zajistíme plně automatizované podání a předání případu jednotlivým spolupracujícím exekučním úřadům. Náš informační systém a IS exekutorských úřadů jsou propojeny moduly se zabezpečeným přenosem dat a oboustranně si předávají informace i jednotlivé dokumenty. Spolupracující exekutoři nepožadují zálohy na provedení výkonu exekuce a ve většině případů ani náhrady nákladů exekučního řízení v případě marné exekuce.